Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải sinh hoạt tại nguồn

Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải sinh hoạt tại nguồn Mục đích của mô hình này là tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng về …