Bản đồ Hồ Hà Nội

Bản Đồ Hồ Hà Nội Thể sông núi của Hà Nội, một trong 6 tấm bản đồ được giới thiệu. Trong khuôn khổ Chương trình: “Bảo tồn di sản – Bảo về tương lai: Thúc đẩy sự tham gia cộng đồng bảo vệ Hồ Hà Nội với cách tiếp cận […]