Tái sử dụng rác hữu cơ tạo ra các sản phẩm, chế phẩm enzym/vi sinh

  Mô hình 2: Tái sử dụng rác hữu cơ tạo ra các sản phẩm, chế phẩm enzym/vi sinh Mục tiêu của mô hình này là sử dụng quy trình lên men để chế biến các chế phẩm enzym/vi sinh. Các chế phẩm enzym/vi sinh từ rác thải hữu cơ có thể sử dụng để rửa […]

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn: Ủ phân hữu cơ composting theo mẻ

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn Mô hình 1: Ủ phân hữu cơ composting Mục tiêu của mô hình này là giảm thiểu các loại rác hữu cơ bao gồm các phần thừa của rau củ quả, thức ăn, bã cà phê, bã chè. Các rác hữu cơ này có thể […]

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn: Ủ phân hữu cơ composting liên tục

Mô hình tái chế rác thải hữu cơ tại nguồn Mô hình 1: Ủ phân hữu cơ composting Mục tiêu của mô hình này là giảm thiểu các loại rác hữu cơ bao gồm các phần thừa của rau củ quả, thức ăn, bã cà phê, bã chè. Các rác hữu cơ này có thể […]

Mô hình phân loại rác tài nguyên tại nguồn

Mục tiêu của mô hình này nhằm phân loại rác tài nguyên riêng, thu gom và bán, cho ve chai hoặc Công ty Môi trường Đô thị. Từ đó rác tài nguyên sẽ được tập kết về các cơ sở tái chế.   Bước 1: Thống nhất phương thức thu gom trong khu dân cư […]

Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải sinh hoạt tại nguồn

Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải sinh hoạt tại nguồn Mục đích của mô hình này là tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng về sự cần thiết của việc phân loại rác thải tại nguồn, phát huy sáng kiến giảm thiểu rác thải. Mô […]