about-us

Thành lập cuối năm 2009 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR) tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết để nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Trung tâm tập trung nghiên cứu các vấn đề về quản trị các tài nguyên chung, thể chế, chính sách, đối thoại chính sách và đưa ra các giải pháp khuyến nghị nhằm thay đổi phương thức quản lý, khôi phục và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng xã hội và kinh tế tài nguyên.

Những thực hành tốt nhất sẽ được tham khảo, nghiên cứu thông qua các dự án cụ thể, huy động sự tham gia của cộng đồng dân sự, các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà làm công tác truyền thông vào các hoạt động bảo vệ môi trường tạo ra các kết quả cụ thể, từng bước thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường tích cực, cụ thể, hiệu quả hơn.