Nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là thúc đẩy và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng trong  công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

su-menh

CECR cố gắng trở thành trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực phân tích thể chế và chính sách, văn bản chính sách, giáo dục và truyền thông để tạo ra những lợi ích xã hội cao nhất dựa trên các giải pháp và khuyến nghị và các thực hành tốt nhất với sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Những thực hành tốt nhất sẽ được tư vấn, nghiên cứu và trình bày cho cộng đồng thông qua các dự án cụ thể, nghiên cứu, và chia sẻ trong hội thảo cũng như trên các trang website và bản tin điện tử của Trung tâm.