tam-nhin

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng được thành lập năm 2009 với niềm tin các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia giải quyết. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.