Chương trình Giáo dục Môi trường cho Thanh niên Việt Nam

“Chương trình giáo dục môi trường cho thanh niên Việt Nam”. Giới thiệu chương trình Chương trình Giáo dục Môi trường về quan trắc hồ cho học sinh, sinh viên ở Hà Nội nằm trong khuôn khổ dự án dự án “Thúc đẩy sự tham gia tích cực và cách tiếp cận hệ sinh thái […]