BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HÀNH ĐỘNG – Chương trình đào tạo thanh niên tiên phong trong thích ứng BĐKH

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng (READY)” do USAID tài trợ từ 5/2015 – 5/2018, tiếp tục các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH cho thanh niên tại 3 tỉnh Thái Bình, […]