Thành lập cuối năm 2009 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR) tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam.

Tại CECR, chúng tôi có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia giải quyết. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.

Tầm nhìn của CECR: Nguồn nước mặt (sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch, đất ngập nước, vùng nước duyên hải) của Việt Nam không bị ô nhiễm

Sứ mệnh của CECR: Thúc đẩy sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong bảo vệ và quản lý nguồn nước mặt bền vững thông qua (1) Nâng cao năng lực (2) Nghiên cứu và Vận động chính sách (3) Cung cấp thông tin và chuyển giao tri thức về kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nước (4) Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước mặt tại các địa phương.

Lĩnh vực hoạt động

1. Nghiên cứu

  • Nghiên cứu ứng dụng phương pháp khoa học về sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng kế hoạch chiến lược bảo vệ nguồn nước mặt.
  • Nghiên cứu phân tích chính sách: Nghiên cứu, rà soát và phân tích các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát nguồn xả thải gây ô nhiễm nước mặt để tìm ra những bất cập chính sách từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp cho các nhà quản lý, lập pháp
  • Nghiên cứu các bài học từ nước ngoài: Nghiên cứu các kinh nghiệm và chính sách của các nước về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, các biện pháp xử lý ô nhiễm, nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách pháp luật liên tại Việt Nam
  • Nghiên cứu các trường hợp ô nhiễm nước điển hình, xác định các bất cập chính sách, xây dựng các bằng chứng điển hình hỗ trợ cho quá trình vận động chính sách.

2. Vận động chính sách

  • Với mục tiêu vận động cho một chính sách tốt về kiểm soát ô nhiễm nước nhằm bảo vệ nguồn nước trước những ô nhiễm công nghiêp và các ô nhiễm khác, đảm bảo cho sự tiếp cận nước an toàn trong các hoạt động kinh tế và dân sinh, vận động chinh sách được CECR thực hiện thông qua hoạt động dối thoại chính sách với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà lập pháp bằng các kênh truyên thông như tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn, xây dựng các phóng sự, bài báo chuyên môn đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng… Nhằm phản ánh trung thực hiện trạng ô nhiễm nước tại Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị khoa học và khả thi.

3. Tư vấn môi trường

  • Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường chiến lược cho các đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp

4. Truyền thông môi trường

  • Tổ chức các lớp tập huấn cho từng nhóm cộng đồng khác nhau; tổ chức các sự kiện môi trường; tổ chức các hội thảo chuyên môn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước.