Tuyển chuyên gia tài liệu hoá

 1. Bối cảnh

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam.

Trong thời gian 2015-2020, Liên minh Nước sạch, được điều phối bởi CECR, đã thực hiện nghiên cứu tìm hiểu công tác triển khai Luật TCTT tại tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng, đồng thời thực hiện các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại các địa phương gồm Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Năm 2021, CECR tiếp tục điều phối Liên minh Nước sạch thực hiện chương trình “Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước tại tỉnh Sơn La” với mục tiêu (i) hỗ trợ cơ quan chính quyền địa phương thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn triển khai thực thi hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và (ii) huy động cộng đồng địa phương tham gia chung tay bảo vệ nguồn nước suối Nậm Pàn thông qua xây dựng và nâng cao năng lực nhóm cộng đồng nòng cốt bảo vệ môi trường.

Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho chuyên gia tài liệu hóa kết quả thực hiện Chương trình và khuyến nghị về xây dựng nhóm nòng cốt cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước tại địa phương với nội dung chi tiết được mô tả cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

Các kết quả của Chương trình do CECR thực hiện tại Sơn La được tài liệu hóa và các khuyến nghị về (i) triển khai thực thi quy định tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ quan chính quyền địa phương và (ii) xây dựng nhóm nòng cốt cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại địa phương được hoàn thiện

 1. Các nhiệm vụ cụ thể
STT Nội dung công việc Thời gian
1 Rà soát các kết quả của Chương trình “Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước tại tỉnh Sơn La” và các hỗ trợ của LMNS từ năm 2018 4 ngày
2 Tài liệu hóa các kết quả thực hiện của toàn bộ Chương trình, bao gồm hợp phần hỗ trợ chính quyền địa phương và hợp phần xây dựng mô hình cộng đồng 3 ngày
3 Hoàn thiện khuyến nghị triển khai thực thi quy định tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ quan chính quyền địa phương 4 ngày
4 Hoàn thiện khuyến nghị xây dựng nhóm nòng cốt cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại địa phương 4 ngày
5 Hoàn thiện báo cáo tài liệu hóa bao gồm khuyến nghị 2 ngày
  TỔNG 17 ngày
 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

 1. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
  • Có bằng thạc sỹ về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Ít nhất năm (10) năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kinh nghiệm xây dựng các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước
  • Có kinh nghiệm triển khai các mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước
 2. Sản phẩm
 • Báo cáo tài liệu hóa kết quả thực hiện Chương trình và các khuyến nghị triển khai thực thi quy định tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ quan chính quyền địa phương và xây dựng nhóm nòng cốt cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại địa phương

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 01/12/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments